บุคคลดีเด่นบุคลดีเด่น

   นางสุดใจ พุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

1. ชื่อ-สกุล นางสุดใจ พุทธวงค์ อายุ 56 ปี
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน
ที่อยู่ 185 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โทร 0-1324-3844 แฟกซ์ 0-5630-7199
การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อคู่สมรส นายจิระชัย พุทธวงค์
สถานที่ทำงาน บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย)กำจัด
บริษัท เอเชีย กรีน อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วน จำกัด กิตติทรัพย์ การเกษตร
ตำแหน่ง ประธาน บริษัท

จ ำนวนบุตร 3 คน ชาย1 คน หญิง 2 คน

สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานบุตร
1. นางสาวมณีรัตน์ พุทธวงค์
การศึกษา ปวช. พาณิชย์การวิริยาลัย
ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายผลิตของบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด

2. นางสาวอุไรวรรณ พุทธวงค์
การศึกษา -ปริญญาตรีบริหารธุกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายทวีศักดิ์ พุทธวงค์
การศึกษา ปริญญาตรีบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน

- ปี พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์-ปัจจุบัน

-ปี พ.ศ. 2543 ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุน “โครงการปันน้ำใจสู่คนพิการ
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

-ปี พ.ศ.2545 ได้รับวุฒิบัตรสนับสนุนการสร้างอัฒจรรย์เชียร์กีฬา
โรงเรียนหนองน้ำแดง จังหวัดกำแพงเพชร

-ปี พ.ศ. 2546 ได้รับสัมฤทธิบัตร โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนท้องถิ่น
“กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
จาก พลตรี มนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา

-ปี พ.ศ. 2546 ได้รับวุฒิบัตร จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อำเภอบรรพตพิสัย ในการร่วมเป็นคณะวิทยากรกระบวนการ เพื่อบำบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพกลุ่มผู้เสพ

-ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขานักพัฒนาท้องถิ่น
“ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น”
จาก ฯพณฯ ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-ปี พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลจากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อ
ประเทศชาติ สาขาพัฒนาชุมชน จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

-ปี พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลนักพัฒนาการศึกษายอดเยี่ยม แห่งปี
สาขานักพัฒนา “ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” จาก ฯพณฯ ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- ปี พ.ศ. 2543 เข้ารับการอบรม การบริหารงาน อบต. รุ่นที่ 5
สำหรับสมาชิกและกรรมการบริหาร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-ปี พ.ศ.2544 เข้ารับการอบรโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการเบื้องต้นสำหรับประชาชน

-ปี พ.ศ.2546เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1/2546
จังหวัดนครสวรรค์
-ปี พ.ศ.2546 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-สนองพระราชดำริของในหลวงโครงการปลูกหญ้าแฝก ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อนำร่องในชุมชน ของตำบลบ้านแดนและใกล้เคียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

-ริเริ่มโครงการเลี้ยงข้าวลิง เริ่มจากการใช้งบประมาณของตนเองซื้อข้าวสารเพื่อหุงเลี้ยงลิง และผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดนตั้งงบประมาณจัดซื้อข้าวสารเพื่อหุงเลี้ยงลิงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เขาหน่อ-เขาแก้ว

-การผลักดันให้ผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้รับความช่วยเหลือโดยมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน ตั้งงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ประจำปี ช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นงบประมาณที่ นอกเหนือจากงบประมาณที่จังหวัดอุดหนุนให้

- สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนผสานสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในชุมชนของตำบลบ้านแดน เพื่อให้ผู้สูงอายุและเด็กมีความใกล้ชิดกัน ลดช่องว่างระหว่างวัย

-สนับสนุนโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีร้านอาหารที่คอยบริการ
นักท่องเที่ยวจำนวน หนึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน
-ดำเนินโครงการ “ ตาใสใจสว่าง ” โดยการตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาดำรงชีพได้อย่างปกติ

-สนับสนุนการเรียนรู้สู่ชุมชนโดยการผลักดันงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่


กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม


- สนับสนุนการตั้งงบประมาณชุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมโดยจัดซื้อกระสอบทรายกั้นริมฝั่งแม่น้ำปิงป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชน และจัดตั้งงบประมาณในการซื้อถุงยังชีพออกแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมตลอดจนช่วยเหลือเงิน ทดแทนพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัยน้ำท่วม

-ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดซื้อ รถน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำ อุปโภคและบริโภค และสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง

-การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับโครงการ (Friend corner)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อแก้ปัญหาสังคมและป้องกันการติดยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จัดสอนวิชาชีพการเพ้นสีเสื้อและการรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์โดยไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- สนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ

-สนับสนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครองราชย์ 60 ปี ของในหลวง ร่วมกับประชาชน ในตำบลบ้านแดน

สนับสนุนด้านศึกษา

-สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษาตลอดจนจัดหาวัสดุทางการศึกษามอบแก่ทางโรงเรียน และอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

-สนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแดน และ ให้การอุดหนุนด้านงบประมาณแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ
กรมการศาสนา คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนาหุบ โดยการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถาวรและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ทั้ง 2 ศูนย์

งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


-สนับสนุนจัดสร้างซุ้มขายอาหารบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยวและเป็นการจัดระเบียบร้านค้าและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพค้าขายให้มีร้านค้าขายของที่มั่นคงและถาวร

-สนับสนุนการจัดงานประจำปี “ ปืนเขาหน่อรอนางพันธุรัต” “งานปิดทองไหว้พระสักการะรอยพระพุทธบาท”

-สนับสนุนการจัดงานและร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่งจัดงานนิทรรศการตามรอยพระยุคคลบาทเสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ร.ศ.125 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น
บ้านแดน-เขาหน่อทำให้ประชาชน และเด็ก ๆ เข้าใจและรู้สึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตน

    พันธกิจ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.พัฒนาการศึกษา เรียนรู้ โดยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4.พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
5.ปฏิรูปองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
(GOOD GOVERNNANCE)

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของผู้คนในตำบลและท้องถิ่นใกล้เคียง
3. สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมประชาชนมีการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยผ่านเวทีประชาคม

 


 

 

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP