ข้อมูลอื่นๆ

    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
      เขาหน่อ-เขาแก้ว ตำบลบ้านแดนมีเขาหน่อ-เขาแก้วเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กล่าวคือ เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร พืชพรรณต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่ง
ธรรมชาติที่มีความสำคัญในเชิงนันทนาการและการท่องเที่ยวลักษณะของเขาหน่อ-เขาแก้ว เป็นเทือกเขาหินปูนที่มียอดเขาติดต่อกัน เป็นแนวยาว บริเวณใกล้เคียงมีเขาอื่นๆ อีกเช่น เขากระเด็น เขาเขียวหรือเขาย่านาง เขาคานเขานางพันธุรัตน์เป็นเทือกเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปสิ่งที่สำคัญเขาหน่อ-เขาแก้ว
แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

    ทางด้านธรณีวิทยา
      เขาหน่อ-เขาแก้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนคือ หินปูน มาเป็นหินแปรคือ หินอ่อน แต่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงยังไม่สมบูรณ์ การศึกษาค้นคว้าด้านธรณีวิทยาก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

    ป่าไม้
     ป่าไม้บริเวณเขาหน่อ-เขาแก้ว เป็นป่าเบญจพรรณเมื่อมองดูในฤดูฝนจะเห็นความเขียวขจีของพรรณไม้แข่งกันเจริญเติบโต
เรียงเป็นแนวตามความสูงชันของทิวเขา และสิ่งที่สำคัญป่าไม้บริเวณนี้เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตและแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด
เช่น ลิงแสม นกกว่า 60 ชนิด

    ป่าชุมชน
       ตำบลบ้านแดนมีการปลูกป่าชุมชน จำนวน 2 แห่งด้วยกันคือ หมู่ที่ 2 บ้านเขาหน่อ และหมู่ที่ 4 บ้านนาหุบ


 

 

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP