สภาพทั่วไปของตำบล

แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเขตสุขาภิบาล มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตรเป็นสภานิติบุคคล ส่วนที่สองเป็นพื้นที่นอกเขตสุขาภิบาล พท. 38 ตร.กม. มี 2,969 ครัวเรือน พื้นที่ทำกิน 21,280 ไร่

อาณาเขตตำบล


ทิศเหนือ ติดต่อตำบลดอนแตง , ตำบลแสนตอ .ขาณุวรลักษบุรี
ทิศใต้ ติดต่อตำบลบ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลวังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :


จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,130 คน เป็นชาย 3,871 คน
เป็นหญิง 6,259 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP