1.ด้านการเมือง - การบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 12 คน โครงสร้างและอัตรากำลังบริหารของเทศบาล เป็นเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วย
- พนักงานเทศบาล จำนวน 16 คน
- ลูกจ้าง จำนวน 57 คน แยกเป็น
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 48 คน
(แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 คน พนักงานจ้างทั่วไป 19 คน)
รายได้ของท้องถิ่น
ภาษีอากร 815711.35 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 681884.75 บาท
รายได้จากทรพย์สิน 403553.79 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด 895692.90 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 20678591.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (ถ่ายโอน) 581420.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 45000.00 บาท


หน้าต่อไป...คลิกที่นี่ >>>
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP