ทำเนียบผู้บริหาร

นายไพศาล กุสุโมทย์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสลกบาตร


นายจำปา ม่วงสิมมา
รองนายกเทศมนตรีนายวัณชัย เตี๋ยอำนวยชัย
รองประธานสภาเทศบาล

คลิกหน้าถัดไป>>>

<<<ย้อนกลับ

 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP