อาจารย์ที่ปรึกษาห้อง ม.5/2


อ.อดิศร แพรศรีนวล

สอนวิชาฟิสิกส์

 

อ.เลขา ชาตะวัฒนะ

วิชาภาษาไทย

ห้องโฮมรูม

 

 

 

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP