0000-เดิมอำเภอลาดยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระมีสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ


000 0 พ.ศ.2456 ขุนลาดบริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์) กำนันตำบลลาดยาวได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานตำบลลาดยาวให้เจริญยิ่งขึ้น จึงเสนอยกฐานะเป็นอำเภอลาดยาว ต่อพลโทพระ-
ยาเทพหัสดิน 0สมุหเทศาภิบาล 0 ผู้สำเร็จราชการจังหวัดนครสวรรค์ และพระยาสุนทรพินิช ข้า
หลวงนครสวรรค์ ในขนะนี้
 


 
16 February, 2007 19:06
  เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP