• ทะเบียนวัดอ.ลาดยาว

  ๑ เกาะเปา
  ๒ นิวิฐธรรมาราม
  ๓ คลองสาลี
  ๔ จันทราราม
  ๕ ชัยวนาราม
  ๖ ดงมะไฟ
  ๗ ดงสีเสียด
  ๘ ดงหนองหลวง
  ๙ ดอนขวาง
  ๑๐ ดอนพลอง
  ๑๑ ดอนโม่
  ๑๒ ท่ากกแดง
  ๑๓ ทุ่งตัน
  ๑๔ ทุ่งแม่น้ำน้อย
  ๑๕ นกคลาน
  ๑๖ เนินขี้เหล็ก
  ๑๗ เนินม่วง
  ๑๘ บ้านดงตาแวน
  ๑๙ บ้านบุ่ง
  ๒๐ บ้านไร่
  ๒๑ ประชานิมิต
  ๒๒ ป่าสันติธรรม
  ๒๓ พรหมเขต
  ๒๔ มาบแก
  ๒๕ ยางโทน
  ๒๖ ราษฎร์บำรุง
  ๒๗ ราษฎร์ศรัทธาทำ
  ๒๘ ลาดยาว
  ๒๙ วังแจง
  ๓๐ วังชมพู
  ๓๑ วังม้า
  ๓๒ วังยิ้มแย้ม
  ๓๓ วังศรีเจริญ
  ๓๔ ศรีทรงธรรม
  ๓๕ ศรีสุธรรมาราม
  ๓๖ ศรีอัมพวัน
  ๓๗ ศาลเจ้าไก่ต่อ
  ๓๘ สนามหลวง
  ๓๙ สร้อยละคร
  ๔๐ สระแก้ว
  ๔๑ สระปทุม
  ๔๒ สวนขวัญ
  ๔๓ สวนหลวง
  ๔๔ ราษฎร์สามัคคีธรรม
  ๔๕ สามัคคีประดิษฐ์
  ๔๖ หนองกระดูกเนื้อ
  ๔๗ หนองกระทิง
  ๔๘ หนองขี้ใต้
  ๔๙ หนองจิก
  ๕๐ หนองจิกรี
  ๕๑ หนองเดิ่น
  ๕๒ หนองตาเชียง
  ๕๓ หนองเตย
  ๕๔ หนองนมวัว
  ๕๕ หนองน้ำแดง
  ๕๖ หนองพลับ
  ๕๗ หนองโพธิ์
  ๕๘ หนองแฟบ
  ๕๙ หนองยาว
  ๖๐ หนองไร่
  ๖๑ หนองสังข์
  ๖๒ หนองหูช้าง
  ๖๓ หน้าเขา
  ๖๔ แหลมชนิน
  ๖๕ แหลมทอง
  ๖๖ กกกอก
  ๖๗ ทุ่งผาสุข
  ๖๘ วังหิน
  ๖๙ ศรีไกรลาศ
  ๗๐ ศรีทอง
  ๗๑ สะเดาซ้าย
  ๗๒ หัวเขาลานคา
  ๗๓ หนองกระทุ่ม
  ๗๔ หนองไทร
  ๗๕ ดงจังหัน

 


 
15 February, 2007 15:14
  เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP