• สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่

  000-โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
  000-โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
  000-โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์
 • โรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล

  000-โรงพยาบาลลาดยาว
 • หน่วยอื่นๆ

  000- ที่ทำการปกครองอำเภอ
  000-ฝ่ายทะเบียนและบัตร
  000-สถานีตำรวจภูธร
  000-สถานีตำรวจทางหลวง
  000-สำนักงานศุลกากร
  000-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  000-สำนักงานที่ดิน
  000-สำนักงานสรรพากร
  000-สำนักงานป่าไม้
  000-สำนักงานสัสดี
  000-สำนักงานเกษตร
  000-สำนักงานพัฒนาชุมชน
  000-สำนักงานศึกษาธิการ
  000-สำนักงานประถมศึกษา
  000-สำนักงานจัดหางาน

 


 
15 February, 2007 15:21
  เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP