มรดกทางธรรมชาติ
มรดกทางธรรมชาติ
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ของตำบลหนองเต่า ยังปรากฏพื้นที่ป่าไผ่และดงหญ้าแฝกอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตาทั่ง แต่บริเวณอื่นพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายลงมาก เนื่องจากพื้นที่ของตำบลหนองเต่าเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ชาวบ้านจึงได้ตัดต้นไม้ถางป่าไผ่ เป็นที่สำหรับทำนาเสียเป็นส่วนใหญ่

ต้นน้ำลำธาร แหล่งน้ำและสัตว์น้ำ
ตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก แหล่งน้ำสำคัญได้แก่ลำคองที่เชื่อมต่อมาจากอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวนาตำบลหนองเต่า ที่ใช้น้ำแงนี้ในการทำนา สำหรับฤดูฝน น้ำมักจะไหลทะลักเข้าท่วมไร่นาของประชาชนจนเกิดความเสียหาย และในฤดูแล้งแหล่งน้ำนี้มักจะแห้งเนื่องจากไม่ได้รับการปล่อยน้ำจากต้นน้ำ


เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์จัดทำโดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

MAKOTO

SITEMAP