มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
โบราณวัตถุ โบราณสถาน
เนื่องจากตำบลหนองเต่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นค่อยข้างทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา จึงไม่มีเวลาสร้างโบราณสถานหรือโบราณวัตถุแต่อย่างใด แต่พอจะพบอยู่บ้าง ได้แก่ พระอุโบสถที่วัดหนองเต่าใต้ วัดหนองแพงพวย และวัดยางใหญ่ ศิลปะปูนปั้นรู้เต่าที่วัดหนองเต่าเหนือ ซึ่งปั้นได้ประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนหลังเต่าที่วัดหนองเต่าใต้ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อเต่า"

ภาษาและวรรณกรรม
ด้วยเหตุที่ตำบลหนองเต่า เป็นตำบลที่มีประชากรอพยพมาจากหลายจังหวัด ภาษาที่ใช้อยู่จึงมีหลายภาษา แต่ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแต่ที่น่าสนใจในเรื่องของภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นเห็นจะได้แก่ภาษาของไทดำที่บ้านยางใหญ่ที่ชาวบ้านยางใหญ่ยังใช้กันอยู่เป็นภาษาถิ่น

การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์
การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวตำบลหนองเต่า ที่น่าสนใจ คือ การเล่นมะคอน ของชาวบ้านยางใหญ่ หมู่ที่3 ตำบลหนองเต่า ซึ่งมีเชื้อสายชนกลุ่มน้อยไทดำหรือที่เรียก "ไทยโซ่ง"

การเล่นมะคอน
เป็นการละเล่นของหนุ่มสาวชาวไทดำ โดยทั่วไปมักเล่นกันในเดือน 4 และเดือน 5 ซึ่งเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา พวกหนุ่มๆ จะไปหาสาวๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ หรือในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อโอ้โลม (พูดจาคุย) ขับกลอนโต้ตอบไปมา ซึ่งภาษาไทดำเรียกว่า อินก๋อน
หลังจากนั้นในบริเวณหน้าบ้าน หรือใต้ต้นที่มีลานกว้าง จะมีการแบ่งชายหญิงออกเป็น 2 ฝ่าย โยนลูกมะคอนไปมา แล้วแต่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะถูกใจใคร ถือเป็นการมองคู่ครองในอนาคต
ลูกมะคอน ทำด้วยผ้าหลากสี (สีดำ แดง เหลือง เป็นสีที่ชาวบ้านไทดำชอบใช้) ห่อหุ้มด้วยเม็ดมะขาม เม็ดนุ่น ขนาดกำมือแล้วต่อผ้าเป็นลายยาวๆ จับสายยาวๆ ดยนกันไปมา ระหว่างโยนจะมีการพูดจาเกี้ยวพาราสีกัน

ปัจจุบัน บ้านยางใหญ่จะจัดการเล่นมะคอนในงานรวมใจชาวไทดำ ซึ่งชาวบ้านยางใหญ่จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนเมษายน ชาวไทดำที่อยู่ทั่วประเทศ จะเข้ามาร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง งานรวมใจชาวไทดำ ถือเป็นงานประเพณีรื่นเริงหลังจากว่างเว้นจากการเพาะปลูก และถือเป็นการได้พบปะพี่น้อง เครือญาติ เป็นการรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทดำให้คงอยู่ตลอดไป

ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ
ศาสนาบุคคลและศาสนสถานของตำบล
ศาสนาพุทธ
ศาสนิกชน 6,856 คน
วัดในตำบล 9 วัด จำแนกประเภท
มหานิกาย 9 วัด ประกอบด้วย
1. วัดหนองเต่าเหนือ
2. วัดหนองเต่าใต้
3. วัดหนองแพงพวย
4. วัดทุ่งตาทั่ง
5. วัดกัลยารัตน์
6. วัดยางใหญ่
7. วัดลาดค้าว
8. วัดห้วยรั้ว
9. วัดเนินโพธิ์

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์จัดทำโดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

MAKOTO

SITEMAP