หน้าแรก
วัดวรนาถบรรพต
วัดนครสวรรค
อุทยานสวรรค์
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์
เจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่หน้าผา
 
         ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
                  อ. เมือง จ. นครสวรรค์
                  "ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา" นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิง
                   และแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพบริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมือง(บริเวณตลาด)
                  ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำทั้งสองสายดังกล่าว  จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้
้                  อย่างชัดเจน  กล่าวคือแม่น้ำน่าน จะมีสีค่อนข้างแดง และแม่น้ำปิงจะเป็นสีค่อนข้างไปทางเขียว
                  เมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อยๆ รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ เป็นสายสำคัญของประเทศไทย
                  ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานคร และออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ
                  มีความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร จุดชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา คือ บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-
                  เจ้าแม่ทับทิมนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเที่ยวทางเรือเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา                   และแวะนมัสการหลวงพ่อโตที่วัดปากน้ำโพ (วัดทองธรรมชาติเหนือ) สามารถเช่าเรือจากท่าน้ำเจ้าพระยา
            การรวมตัวของแม่น้ำเจ้าพระยา
                  1) แม่น้ำเจ้าพระยา  เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่านที่บริเวณปากน้ำโพในเขต
                      เทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้และออกสู่ทะเล
                      ที่อ่าวไทยเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีประโยชน์  ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม  การอุตสาหกรรม
                      การอุปโภคบริโภคของบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  และยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืด
                      ที่สำคัญอีกด้วย
                  2) แม่น้ำปิง  เป็นลำน้ำสายใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ  ไหลผ่านท้องที่อำเภอ
                      บรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลปากน้ำโพ
                      เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอีกสายหนึ่ง  ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค                       ของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ
                  3) แม่น้ำน่าน  เป็นลำน้ำสายใหญ่  มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำจังหวัดน่านไหลผ่านจังหวัด
                      สำคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตรและผ่านท้องที่อำเภอชุมแสงเข้าอำเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนมาบรรจบ
                      กับแม่น้ำปิงที่ตำบลปากน้ำโพ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตร การคมนาคม
                      การอุปโภคบริโภค  เช่นเดียวเป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลกัน
                  4) แม่น้ำยม ต้นกำเนิดเกิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
                      กำแพงเพชร ในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแม่น้ำน่าน  ที่ตำบลเกยไชยอำเภอชุมแสง
                      สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณ
                      สองฝั่งแม่น้ำได้เป็นอย่างดีอีกส่วนหนึ่ง
 
 

เว้บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP