ักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านมะเกลือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก
กับทิศตะวันออกของตำบล ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นแนวพาดทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่สูง น้ำจากแม่น้ำปิงไม่สามารถท่วมถึง
สภาพพื้นดินบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 9, 10, 11 และ 12 เป็นดินเหนียวปนดินร่วน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ทำสวนมะลิ ทำสวนฝรั่ง และพืชไร่ต่าง ๆ


ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลบ้านมะเกลืออยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดพาความชุมชื้น
เข้าสู่แผ่นดิน ซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดสภาวะฝนตกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
จะเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดแนวปะทะอากาศของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับอากาศหนาว
เย็นจากทางเหนือ เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดผ่านเข้ามาใกล้พื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันตกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลบ้านมะเกลือ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังมีไม้ยืนต้นปกคลุมอยู่แต่ไม่หนาแน่น
ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 9,361 คน แยกเป็นชาย 4,563 คน หญิง 4,798 คน จำนวนครัวเรือน 2,377 ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 306 คน/ตารางกิโลเมตร โดยประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนคงทนถาวรและได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้าน
สุขภาพดีถ้วนหน้าทุกหมู่บ้าน
การบริหารราชการ การปกครอง การเมือง
เขตการปกครอง
ตำบลบ้านมะเกลือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 30.592 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,120 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว
ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำปิง

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพที่ตั้งของตำบลบ้านมะเกลือมีลักษณะเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รับจ้างค้าขายและรับราชการ โดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของตำบลบ้านมะเกลืออย่างมากเพราะสามารถสร้างรายได้
้ให้กับเกษตรกร ได้แก่ การทำสวนมะลิและการปลูกฝรั่ง
ศาสนา
- ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 แห่ง
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคมและโทรคมนาคม
- มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและใช้สัญจรไป – มาสะดวกในการคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำลำห้วย , ลำเหมือง 3 สาย
- บึง , หนอง และอื่นๆ 4 สาย
- แม่น้ำ 1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อโยก 20 บ่อ
- ถังฉาบปูน 4 ใบ- สระน้ำ 30 แห่ง

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,968 คน เป็นชาย 4,349 คน เป็นหญิง 4,619 คน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนนายขาณุฯ - นครสวรรค์ ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงตำบลบ้านมะเกลือ ระยะทาง 17 กม.

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
- มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม


   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP