พระองค์คือผู้ให้ เพื่อปวงไทยได้อยู่ดี
ร่มเย็นเป็นสุขศรี ดังพระราชปรารถนา
  ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ท้นองค์ราชา
สายพระเนตรเปี่ยมเมตตา ทอดลงมาด้วยห่วงใย
  โอบเอื้อพสกนิกร ทุกคราร้อนวิกฤติใด
ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ช่วยแก้ไขให้ผ่อนคลาย
  ปรัชญาความพอเพียง คุณธรรมเที่ยงเลี้ยงใจกาย
ดำริพระฤๅสาย ดำรงในทางสายกลาง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาไว้เป็นแบบอย่าง
ให้คนพบหนทาง พ้นไปจากความยากจน
  ศิระน้อมอภิวาท วโรกาสมหามงคล
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าี่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
( จังหวัดนครสวรรค์)
**ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนยิ่งยืนนาน> **       ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยพระบารมีขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นโพยภัยทั้งหลายทั้งปวง**     ***ข้าพระพุทธเจ้าในนาม นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม***


หน้าหลัก
พระราชประวัติ
  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา  
  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย  
  พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ  
  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  
  พระราชดำรัส  
  แนวพระราชดำริด้านการป่าไม้  
  พระราชกรณียกิจในด้าน IT  
  ตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
  โครงการฝนหลวง  
  ในหลวงกับการศึกษาไทย  
  เศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้จัดทำ  
     
พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช


พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

          H.M.K picture ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

          นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โด

ไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

          สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วัด เพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธ และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ออกไปตั้งฐานปฏิบัติการในท้องที่ทุรกันดาร ก็จะพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรคสำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอความช่วยเหลือ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผู้แนะนำสถานที่และร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับราษฎรผู้เจ็บป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมนั้น ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชดำเนิน ทำการบันทึกรายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และอาการโดยละเอียด โดยตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีสำเนาให้รับทราบเพื่อติดต่อประสานงานต่อไป ในการพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ทำการตรวจ


ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th

 
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูิทิศ มัชฌิม
SITEMAP