กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 2 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 2 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 3 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 3 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1
 
 

 

ส. ๑๐๑ ประเทศของเรา ๑###########๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยในเรื่อง ประชากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และการดำเนินชีวิต
#####ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ที่สำคัญในประเทศไทย โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเอง
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิต เห็นความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา


ส.๐๑๘ พระพุทธศาสนา
############๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน


คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษามูลเหตุการเกิดศาสนา ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องนับถือศาสนา องค์ประกอบและประโยชน์ของศาสนา
#####ศึกษาความเป็นมาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยและความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
#####ศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และจิตตคหบดี รวมทั้งแนวปฏิบัติของท่านเหล่านั้นที่ส่งผลต่อผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
#####ศึกษา วิเคราะห์ และปฏบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในเรื่องพระรัตนตรัยและไตรสรณคมณ์ โอวาท
3 เบญจศีล เบญจธรรม และหิริโอตัปปะ
#####ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ฝึกอ่านภาษาบาลี สะกดแบบไทยและแบบบาลีเกี่ยวกับคำอาราธนาศีล และสมาทานศีล ศึกษาและฝึกอ่าน
พุทธศาสนสุภาษิตที่เน้นในเรื่องตนเอง 1 บท
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาโดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาความหมายและประโยชน์ของสมาธิ#ฝึกปฏิบัติการฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติและฝึกให้เกิดปัญญาตามหลักการพัฒนาปัญญา 3
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ถูกต้อง
#####เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องเห็นคุณของพระรัตนตรัย เกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สามารถปฏิ
บัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ส. ๐๒๘ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ####
##########################
๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทย แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย และลักษณะกานผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนไทย ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
#####เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมา
ของชนชาติไทย และลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสำนึกของความเป็นชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเห็นความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกัน ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
SITEMAP