กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 1 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 2 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 2 ภาคเรียนที่ 2
fมัธยม 3 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 3 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
 
 

 

ส. ๑๐๒ ประเทศของเรา ๒ ##### ##### ๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาประวัติความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
#####ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างและพัฒนาชาติ
#####ศึกษาบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการของชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทย และปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย


ส. ๐๑๙ พระพุทธศาสนา #####
##### #๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย
#####ศึกษาประวัติพระอานนท์ พระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางมัลลิกา รวมทั้งแนวปฏิบัติของท่านเหล่านั้นที่ส่ง
ผลต่อผู้นับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
#####ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องสติสัมปชัญญะ
บุพการี และกตัญญูกตเวที ขันติโสรัจจะ และอิทธิบาท 4
#####ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ฝึกอ่านภาษาเกี่ยวกับคำที่ใช้ในการเข้าถึงพระรัตนตรัย อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม ศึกษาและฝึกอ่านพุทธศาสนสุภาษิตที่เน้นในเรื่องบิดามารดา 1 บท
#####ศึกษาความหมายและโครงสร้างของพระไตรปิฎกโดยสังเขป ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 1 เรื่อง
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบริหารจิต โดยการฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติและฝึกให้เกิดปัญญา
ตามหลักการพัฒนาปัญญา 3
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง
การปฏบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ถูกต้อง
#####เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องเห็นคุณของพระรัตน
ตรัย เกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม


ส.๐๑๗ จริยธรรมกับบุคคล ##### ####๒ คาบ/สัปดาห์/ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น สังคม
และประเทศ วิเคราะห์คุณธรรม แนวทางปฏิบัติและแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น
ประเทศชาติ เพื่อให้เห็นแบบอย่างถาวร ประพฤติการปฏิบัติที่ดี เห็นคุณค่าในการฝึกคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตสามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในอันที่จะพัฒนาตน ท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

 

  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
SITEMAP