กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
f มัธยม 4 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 4 ภาคเรียนที่ 2
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 2
d มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
  หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
 

 

 

ส ๕๐๓ สังคมศึกษา #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาคต่าง ๆ ของประเทศในเรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชากร การประกอบอาชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
#####ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพประชากร และการใช้เทคโนโลยี
#####เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในบทบาทของตน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 ส ๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####วิเคราะห์สาระและความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนา ศรัทธาและปัญหาที่ถูกต้อง การฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ
#####วิเคราะห์พุทธประวัติเกี่ยวกับพุทธคุณ ๓ ศึกษาประวัติพระมหากัสสป พระปฏาจาราเถรี และหมอชีวกโกมารภัจจ์
#####วิเคราะห์พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ในเรื่องกฎแห่งกรรม และไตรลักษณ์ รวมทั้งมงคลชีวิตในหัวข้อเลี้ยงดูมารดา เลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูภริยา และสงเคราะห์ญาติ
#####ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมหน้าที่ชาวพุทธในการศึกษาพระธรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ศึกษาและฝึกอ่านภาษาบาลีจากพุทธศาสนาสุภาษิต ๑ บท
#####ศึกษาสาระสังเขปของพระไตรปิฎก และข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ๑ เรื่อง
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเรื่องที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติสีลานุสสติ และฝึกเจริญปัญญาตามหลักอุปายมนสิการ
#####ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
#####เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศรัทธาและสำนึกในคุณของพระรัตนตรัย และหลักพุทธธรรม น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ส ๐๒๑๐ ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

#####ศึกษาสังคมไทยในเรื่อง โครงสร้าง ลักษณะทั่วไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความเป็นมาของการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และการขยายตัวทางการศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖จนถึงปัจจุบัน
#####ศึกษาวัฒนธรรมไทยในเรื่อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการ และแนวโน้ม
ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
#####เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

ขึ้นด้านบน

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
SITEMAP