กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
f มัธยม 4 ภาคเรียนที่ 1
ffมัธยม 4 ภาคเรียนที่ 2
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 1
f มัธยม 5 ภาคเรียนที่ 2
d มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 1 ff
f มัธยม 6 ภาคเรียนที่ 2

 

 
 
 
 
 
 
  หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
 

 

ส ๕๐๔ สังคมศึกษา #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยในภาคต่าง ๆ ในเรื่อง การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการบริการ
#####ศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจของโลก
#####เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย ตระหนักถึงผลกระทบของการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน มีค่านิยมที่ดีในการบริโภค และปฏิบัติตนเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่ดีส ๐๔๑๑ พระพุทธศาสนา 2 คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน


คำอธิบายรายวิชา

#####วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาตร์ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธสาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
#####วิเคราะห์พุทธประวัติ เกี่ยวกับโลกัตภจริยาและญาตัตถจริยา ศึกษาประวัติพระอุบาลี พระธัมมทินนาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
#####วิเคราะห์พุทธรรมเพื่อชีวิตและสังคมในเรื่องกุลจิฏฐิติธรรม ๔ และ โลกธรรม ๘ รวมทั้งมงคลชีวิตในหัวข้อ มีความกัตญญูและทำงานที่ไม่มีโทษแต่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
#####ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ชาวพุทธในการสร้างสัมมาทิฐิด้วยการปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
#####ศึกษาและฝึกอ่านภาษาบาลีจากพุทธศาสนสุภาษิต ๑ บท
#####ศึกษาพระไตรปิฎก ในแง่เทศนา ๓ และสิกขา ๓ รวมทั้งข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฏก ๑ เรื่อง
#####ศึกษาคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน
#####ศึกษาและฝึกปฏิบัติจาคานุสสติ เทวตานุสสติ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
#####เพื่อให้มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนตนเองและสังคม รวมทั้งศรัทธายึดมั่นในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ส ๐๘๒ ประชากรกับคุณภาพชีวิต #####๒ คาบ / สัปดาห์ / ภาค ๑ หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
#####ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
#####ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ ๆ โดยเน้นปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจำนวนประชากรและทรัพยากร
#####เพื่อให้ตระหนักในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

ขึ้นด้านบน

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
SITEMAP