หน้าแรก
ประวัติความเป็นมาของไทย
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
พระราชดำรัส
บทพระราชนิพนธ์
พระอัจฉริยภาพ
ฉลองครองราชย์สมบัติครบ60ป
พระบรมราโชวาท
ผู้จัดทำ
 

ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

  อักษรพระปรมาภิไธย ภปร สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะหมายว่าเหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหารข้าราชราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฏร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

  
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2549
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยสูรยพิมาน ภายใน พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุประทาน พระราชทาน พระบรมอัฐิ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน โดย รถยนต์พระที่นั่ง จาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยัง พระบรมมหาราชวัง เข้าทาง ประตูวิเศษไชยศรี เทียบ รถยนต์พระที่นั่ง ที่หน้า พระทวารเทเวศรรักษา

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนิน เข้าสู่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ บูชา พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของ พระบรมอัฐิ ที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะ ถวายบังคม

  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549


  พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เวลา ๑๐.๑๙ นาฬิกา ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งชุมสาย บริเวณข้าง พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, คุณพลอยไพลิน และ คุณสิริกิติยา เจนเซน เสด็จฯ ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช


  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2549


  พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยสูรยพิมาน ภายใน พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน โดย รถยนต์พระที่นั่ง จาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยัง พระบรมมหาราชวัง เข้าทาง ประตูวิเศษไชยศรี เทียบ รถยนต์พระที่นั่ง หน้า พระทวารเทเวศรรักษา

  วันจัุนทร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2549


 กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยตั้งแต่โบราณ โดยมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยา เรือในกระบวนมีการสลักโขนเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย มีการจัดกระบวนหลายแบบ ที่รู้จักกันดีก็คือ "กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง" ดังปรากฏใน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพรรณนากระบวนเรือ ประพันธ์โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อ พ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยยึดถือตามแบบแผนเดิมแห่งกรุงศรีอยุธยา


  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2549

  พิธีพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และ ผู้แทนพระประมุข
เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP