หน้าแรก
ประวัติความเป็นมาของไทย
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
พระราชดำรัส
บทพระราชนิพนธ์
พระอัจฉริยภาพ
ฉลองครองราชย์สมบัติครบ60ป
พระบรมราโชวาท
ผู้จัดทำ
 
จัดทำโดย

1. นายนที ก้อนเกษ เลขที่ 4 ม.5/4
                   
 2. นายสุวพันธ์ พันธ์ปัญญา เลขที่ 14 ม.5/4

3. นางสาวจิราภา น้อยวงษ์ เลขที่ 24 ม.5/4

4. นางสาวพรพิมล กุมภาพันธ์ เลขที่ 34 ม.5/4
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP