กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1 นายสาย เขตวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.บ.ฟิสิกส์

2 ายสมเจตน์ นิลเนตร
อาจารย์ 3 ระดับ 9
วท.ม.การสอนเคมี

3 นายนิวัต ดีชา
อาจารย์ 3 ระดับ 8
กศ.บ.ฟิสิกส์4 นางเพียงเพ็ญ นิลเนตร
อาจารย์ 3 ระดับ 8
วท.ม.การสอนเคมี
5 นายเฉลิม รอดหลง
อาจารย์ 3 ระดับ 8
ศศม.การสอนวิทยาศาสตร์


6 นายวินัย เกียรติอดิศร
อาจารย์ 3 ระดับ 8
วทม.การสอนชีววิทยา7 นายสุทัศน์ ชัยศรีชุติชัย
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ.บริหารการศึกษา

8 นางสาวจรรยา ฤทธิ์ลอย
อาจารย์ 2 ระดับ 7
วท.ม.ชีววิทยา9 นางสาวชุลีพร กิ่งสุคนธ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
วท.ม.การสอนชีววิทยา10 นาวสาวสมบูรณ์ แสงประเสริฐ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา

11 นางอุดม พลตรี
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.บ.เคมี


12 นายทนง ขันธ์บุญ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์13 นายอดิศร แพรศรีนวล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป14นางนันทนา โพธิสุข
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป15 นายไพฑูรย์ น้อยสอน
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ฐ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

   
     
       
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP