หน้าแรก
วิสัยทัศน
หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ทำเนียบอาจารย
ผลงานดีเด่น
กิจกรรม
คณะผู้จัดทำ
     หลักสูตรสาระการเรียนรู้
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 1.จำนวนและการดำเนินการ
  -สมบัติจำนวนนับ
  -จำนวนเต็ม
  -เศษส่วนและทศนิยม
  -เลขยกกำลัง
  -การประมาณค่า
 2.การวัด
 3.เรขาคณิต
  -พื้นฐานทางเรขาคณิต
  -ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 4.พีชคณิต
  -สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  -คู่อันดับและกราฟ
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 6.ทักษะ/กระบวนการ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
 1.จำนวนและการดำเนินการ
  -อัตราส่วนและร้อยละ
  -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
 2.การวัด
  -การวัด
 3.เรขาคณิต
  -ความเท่ากันทุกประการ
  -เส้นขนาน
  -การแปลงทางเรขาคณิต
  -ทฤษฎีบิทากอรัส
 4.พีชคณิต
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  -แผนภูมิรูปวงกลม
 6.ทักษะ/กระบวนการ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 1.จำนวนและการดำเนินการ 
 2.การวัด
  -ปริมาตรและพื้นที่ผิว
 3.เรขาคณิต
  -ความคล้าย
 4.พีชคณิต
  -เอกนามและพหุนาม
  -อสมการ
  -กราฟ
  -ระบบสมการเชิงเส้น
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  -สถิติ
  ช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่4-6
 1.จำนวนและการดำเนินการ
  -ระบบจำนวนจริง
  -ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  -จำนวนเชิงซ้อน
 2.การวัด 
 3.เรขาคณิต
  -เรขาคณิตวิเคราะห์
  -เวกเตอร์ในสามมิติ
 4.พีชคณิต
  -ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  -สมการและอสมการ
  -ฟังก์ชัน
  -ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
  -ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
  -เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์
  -กำหนดการเชิงเส้น
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น
  -การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  -การแจกแจงปกติ
  -ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
  -ความน่าจะเป็น
 6.แคลคูลัส
  -ลำดับและอนุกรมอนันต์
  -แคลลูลัสเบื้องต้น
 7.วิยุตคณิต
  -กราฟเบื้องต้น
 8.ทักษะ/กระบวนการ
   
     
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600
ส้รางสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
SITEMAP