หน้าแรก
วิสัยทัศน
หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ทำเนียบอาจารย
ผลงานดีเด่น
กิจกรรม
คณะผู้จัดทำ
 
ทำเนียบครู-อาจารย์

1.นายเสมา คำจริง หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์

2.นางสาวอาภรณ์ กาญจนกิจโสภณ
อาจารย์ 3 รดับ 8
กศ.ม.การประเมินผล

3.นางนภาวรรณ กลางนภา
อาจารย์ 2 ระดับ 6
กศ.ม. คณิตศาสตร์

4.นางอัจฉรา เฉลยทรัพย์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา

5.นางสุวิมล อ่วมงาม
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. คณิตศาสตร์

6.นางสาวพะเยาว์ นิติพงษ์สุวรรณ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. คณิตศาสตร์

7.นางริศา ปรัชญาสกุล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์

8.นางลัดดา จันทร์แสง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา

9.นางจิรพร ฉัตรชัยการ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์

10.นางมิ่งขวัญ จันทรทิพย์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. คณิตศาสตร์

11.นางบรรจง อินมณี
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา

12.นายชำนาญ เกตุทนงค์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ. คณิตศาสตร์

 
 
 
 
   
     
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600
ส้รางสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
SITEMAP