หน้าแรก
วิสัยทัศน
หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ทำเนียบอาจารย
ผลงานดีเด่น
กิจกรรม
คณะผู้จัดทำ
   ผลงานดีเด่น
 ผลงานของอาจารย์หมวดคณิตศาสตร
 1.อาจารย์ อัจฉรา เฉลยทรัพย์
 ได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น เหรียญทอง
 2.นางนภาวรรณ กลางนภา
 ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมเหรียญทอง
 3.นางริศา ปรัชญาสกุล
 ได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นเหรียญทอง
 4.นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณ
  ได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นเหรียญเงิน

 การเข้าร่วมสัมนา
 1.นางริศา ปรัชญาสกุล
 ผ่านการประชุมสัมนาวิชาการ
 2.นางสาวนภาวรรณ กลางนภา
 ผ่านการประชุมสัมนาวิชาการ
 3.นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณ
 ผ่านการประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4.นางอัจฉรา เฉลยทรัพย์
 ผ่านการประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5.นางจิรพร ฉัตรชัยกลาง
 ผ่านการประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ผลงานของนักเรียน
  ผลการสอบแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

 1.รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง
 เด็กหญิงชนิตา เกษมศรี
 เด็กหญิงรัชสิริ สงวนวงศ์
 เด็กชายบรรชา จันทร์คำ
 เด็กหญิงลีนลดา มั่นโพธิ์
 เด็กหญิงกาญจนา อินทลักษณ์
 2.รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 เด็กชายธนากร น่วมอินทร์
 เด็กชายศตวรรษ พูลเขตกิจ
 เด็กชายอวิรุทธิ์ เพ็ชรเม็ดเยี่ม
  เด็กหญิงธัญญา จันทา
 เด็กชายกฤษดา ทำนาเมือง
 3.รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
 เด็กหญิงวิริญจ์ เยื้องประเสริฐ
 เด็กชายปิยะณัฐ สุขตระกูล
 เด็กหญิงพลอย เสือเจริญ
 เด็กหญิงพรรณิภา ด้วงเกิด
 เด็กหญิงเกตุวรี โพธิ์ทอง
 4.รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 เด็กชายภานุพงษ์ เพ็ญนารา
 เด็กหญิงสุรีย์พร กันเจียก
 เด็กหญิงมัณทิยา ครุฑมงคล
 เด็กหญิงฉนาการณ์ อยู่เหย้า
 เด็กชายณัฐพล นาคสกุล

 

   
     
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800X600
ส้รางสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
SITEMAP