ประวัติความเป็นมา
สถานที่ราชการและสถานที่ทั่วไป
สถานศึกษาในชุมชน
อาชีพหลักในชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน
การคมนาคม /ข้อมูลสภาพถนน
วัดในชุมชน
สินค้า OTOP
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองเบน
คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ให้คำปรึกษา

 

 

คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ที่ให้คำปรึกษา
1.นายประพันธ์ ปรางทับทิม เลขที่ 3 ม.5/5

2.นางสาวจันจิรา เพิ่มพลอยทรัพย์ เลขที่ 12 ม.5/5

3.นางสาวสุรีย์รัตน์ คีรีวรรณ เลขที่ 21 ม.5/5

4.นางสาวกนกวรรณ เชื้อชั่ง เลขที่ 30 ม.5/5

อาจารย์ที่ให้คำปรึกษา

 

นาย ชัยมงคล เทพวงศ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ.ดอมพิวเตอร์
การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 4) โรงเรียนวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 7) โรงเรียนสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ประการศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วทบ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ก.ศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ. 2538 โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน
พ.ศ. 2539 โปรแกรมการเงินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
พ.ศ. 2540 โปรแกรมเรียกเก็บเงิน บกศ.
พ.ศ.- ปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น www.nmm.ac.th,
chaiwbi.com
ผลงานด้านผลผลิตนักเรียนที่เกี่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์
3 รางวัลซ้อน การประกวด homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในงานวันครอบครัวแห่งชาติ
ประจำปี 2546 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 รางวัลซ้อน การประกวดเว็ปไซต์เทิดพระเกียรติ ร. 5 ในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช"
ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปี 2546

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP