ประวัติความเป็นมา

สภาพเศรษฐกิจ

  อาชีพเสริมภายใน ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
อาชีพเสริมภายใน ต.หัวดง ได้แก่ - การร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ
- การทำปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ
- ผลไม้แปรรูป
- ทอพรมเช็ดเท้า
การทำผลไม้แปรรูปภายในตำบลได้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลได้แก่ มะขามอบแห้ง,
มะขามแช่อิ่ม,มะม่วงแช่อิ่มและกล้วยตาก
อาชีพข้างต้นที่กล่าวมาอาจเป็นเพียงบางส่วนของอาชีพเสริมภายในตำบล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและเป็นการลดรายจ่ายได้อีกทาง
บางครอบครัวก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวขายและกินภายในครอบครัวเพื่อเป็นการเพิ่มราย
ได้แก่ครอบครัวและเป็นการลดรายจ่ายได้เช่นกัน
 

เว็บไซต์เเสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Copyright�2004;All right reserve
SITEMAP