ประวัติความเป็นมา

สภาพเศรษฐกิจ

  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2546-2548

รายการ
พ.ศ. 2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548
รายรับ 11,469,684.29 13,679,065.44 14,878,461.43
รายจ่าย 7,712,595.24 12,303,513.91 13,210,991.01

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
-การรวมกลุ่มของประชาชน
-กลุ่มปลูกมะลิ 11 กลุ่ม ,กลุ่มดอกไม้จันทน์ 1 กลุ่ม,กลุ่มแม่บ้าน 1 กลุ่ม,
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(ข้าวกล้องปลอกสารพิษ) 1 กลุ่ม ฯลฯ
จุดเด่นของพื้นที่
1.มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอกปี
2.มีเส้นทางคมนาคมครอบคลุมระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ
3.มีระบบบริการไฟฟ้า-ประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
มวลชนจัดตั้ง
-ลูกเสือหมู่บ้าน 1 รุ่น 187 คน
-อปพร. 3 รุ่น 87 คน

 

เว็บไซต์เเสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Copyright�2004;All right reserve
SITEMAP