ประวัติความเป็นมา

สภาพเศรษฐกิจ

 

วัดต่างๆในตำบลหัวดง
วัดหัวดงเหนือ

วัดหัวดงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 10 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ได้ 25 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา อาณาเขต
ทิศเหนือยาว 4 เส้น 13 วา 1 ศอก
ทิศใต้ยาว 3 เส้น 9 วา
ทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 2 วา
ทิศตะวันตกยาว 5 เส้น 19 วา
ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 10,11,282, 318 พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม
อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 7.5 เมตร
ยาว 23 เมตร สร้าง พ.ศ. 2511 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญกว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร
สร้าง พ.ศ. 2499 เป็นอาคานครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์กว้าง 10
เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง พ.ศ. 2494
เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3
หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ
มีพระประธาน มีพระนามเรียกกันว่า '' หลวงพ่อเพชราภรณ์''
พระเทพคุณาภรณ์ได้ก่อสร้างพระพุทธปฏิมากรขนาดหน้ากว้าง5 ศอก 9 นิ้ว
นำเอาหลวงพ่อเพชรบรรจุไว้ในปฏิมากรนั้น ซึ่งได้สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานไว้
วัดหัวดงเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 มีนามตามชื่อบ้าน เดิมเรียกว่า
'' วัดศรัทธาราม '' หรือ '' วัดสามเกาะ '' ได้รับพระราชทานวิสุงคารามมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2510
ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2511 มีพระภิกษุจำพรรษา 28 รูป สามเณร 1 รูป ทางวัดได้เปิดสอน
พระปริยัติธรรม พ.ศ. 2506 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ตั้งอยู่ในที่ของวัดนี้ด้วย
ซึ่งทางวัดให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูนิภาธรรมคุณ
( เจ้าคณะตำบล )
วัดหัวดงใต้

วัดหัวดงใต้ตั้งอยู่เลขที่ 61 ม. 3 ต. หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว
110 วา ติดต่อกับทางหลวง
ทิศใต้ยาว 110 วา ติดต่อกับหมู่บ้าน
ทิศตะวันออกยาว 110 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตกยาว 100 วา ติดต่อกับแม่น้ำปิง
ตาม น.ส.3 เลขที่ 464 มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน ตามน.ส. 3 เลขที่ 5058 พื้นที่ตั้งวัดเป็นราบสูง
อยู่ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่างๆ
มีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร สร้าง พ.ศ. 2518
ศาลาการเปรียญกว้าง 21 เมตร ยาว 32 เมตร สร้าง พ.ศ. 2498 หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
สร้าง พ.ศ. 2503 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ มีวิหาร 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ
มีพระประธานในอุโบสถและในวิหาร เรียก "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าพระเพลา
กว้าง 2.5 เมตร มีเจดีย์อีก 2 องค์
วัดหัวดงใต้ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2125 มีนามตามชื่อบ้าน
ซึ่งแต่เดิมบริเวณแถวนี้เป็น ป่าดง
วัดมีนามเรียกกันอีกนามหนึ่งว่า "วัดนางทองประชาสวรรค์"
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง วันที่ 16
มกราคม พ.ศ.2518
มีภิกษุจำพรรษา 14 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม มาโดยตลอด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย
ปัจจุบันรักษาการแทนเจ้าอาวาส พระครูนิคมธรรมวัฒน์

วัดเนินพะยอม
วัดเนินพะยอม ตั้งอยู่ที่บ้านเนินพะยอมเลขที่ 61 หมู่ 6 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 20 ตาราวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว
112 วา
ทิศใต้ยาว 124 วา
ทิศตะวันออกยาว 31 วา
ทิศตะวันตกยาว 45 วา
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆมี ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 16
เมตร สร้าง พ.ศ. 2499
เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างด้วยไม้ สร้างเมื่อ
พ.ศ. 2514 กุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง
เป็นอาคารไม้สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานจำนวน 4 องค์ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
วัดเนินพระยอมสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2482 มีนามตามชื่อบ้าน
มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 7 รูป เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระอธิการประเสริฐ ฐิตปัญโญ
ปัจจุบันมีศาลาธรรมสังเวชและกำลังก่อสร้างโบสถ์

วัดศิลาทองสามัคคีธรรม
วัดศิลาทองสามัคคีธรรมตั้งอยู่ที่เลขที่ 77 ม. 8 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 12ไร่ 2 งาน สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
มีพระประธานประจำวัดคือ พระพุทธชินราช เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระอธิการถวิลมหาวิโร
ภายในวัดมี อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฯ ปัจจุบันมีพระอยู่จำนวน 5 รูป


วัดดงบ้านโพธิ์
วัดดงบ้านโพธิ์ตั้งอยู่ที่ ม. 8 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่16ไร่ มีพระประธานประจำวัดคือ หลวงพ่อโพธิ์
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระประสาน คุณสัมปัญโณ ภายในวัดมีการก่อสร้างอุโบสถแต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
วัดคลองช้าง
วัดคลองช้างตั้งอยู่ที่เลขที่ 180 ม. 12 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 11ไร่ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระคูนิคมธรรมวัฒน์
จากการสอบถามท่านเจ้าอาวาส ท่านได้เล่าให้ฟังว่า ได้ขออนุญาติสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2536
ได้รับการอนุญาติในปี พ.ศ. 2540 และท่านยังเล่าให้ฟังอีกว่า ในสมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี
ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันมาบูรณปฏิสังขรยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2525 มาจนถึงปัจจุบัน
และปัจจุบันนี้ทางวัดกำลังดำเนินการสร้างโบสถ์ มีพระประธานประจำวัดคือ หลวงพ่อโพธิ์ธรรมชาติ
พระที่ชาวบ้านเชื่อถือ เคารพ ศรัทรา คือ หลวงปู่บุญ อดีตเจ้าอาวาสวัด
เดิมที่วัดนี้เรียกว่า "วัดต้นโพธิ์" สร้างโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
บำรุงรักษาโดย กรมการบริหารประปา (พ.ศ.2538)

วัดหาดเสลา

วัดหาดเสลาตั้งอยู่ที่เลขที่ 21 ม.5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ตั้งวัดเนื้อที่12 ไร่
อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 236 เมตร
ทิศใต้ ยาว 240 เมตร
ทิศตะวันออก ยาว 232 เมตร
ทิศตะวันตก ยาว 239 เมตร ตาม น.ส.3 เลขที่ 1446
พื้นที่วัดตั้งอยู่บนที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่างๆมีศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร
สร้าง พ.ศ. 2493 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้าง พ.ศ. 2498
เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้
วัดหาดเสลาสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2412 มีนามตามชื่อบ้าน
มีภิกษุอยู่จำพรรษา 11 รูป สามเณร 4 รูป
มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วยซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์
ด้วยดีตลอดมา
ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูนิภาธรรมวัตร จากการสอบถามเจ้าอาวาสท่านได้บอกว่า ในสมัยก่อนบริเวรนั้นมีหาดทรายสวยงามมาก
และบริเวณนั้นยังมีต้นเสลาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

 

เว็บไซต์เเสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Copyright�2004;All right reserve
SITEMAP