สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านอาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,019 คน เป็นชาย 1,906 คน เป็นหญิง 2,113 คน


การคมนาคมเส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ตำบลเป็นถนนลาดยางสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน


 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP