ภูมิปัญญาไทย

                                                         กลุ่มแกะสลักลายกระจก

                                                        
       ผู้นำ : นายสกุล สายนาค
       โทรศัพท์ : 0878407459
       E-Mail :
       เว็ปไซด์ :
       ที่อยู่ชุมชน : 38 หมู่ 10 บ้านมะขามเอน ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230

ประวัติและการบริหารจัดการ
                     จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 1 กันยายน 2546 กลุ่มได้จัดตั้งโดยนักศึกษา กศน. ได้เรียนกลุ่มพัฒนาอาชีพ และเห็นว่าสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพแกะลายกระจกขึ้นที่วัดมหาโพธิ์ใต้ขึ้น
                                                        กลุ่มมาลัยดอกไม้สด

                                                       
          ผู้นำ :นางสมร แตงนวลจันทร์
          โทรศัพท์ :056-319644
          E-Mail :
          เว็บไซต์ :
          ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม :  37/2 หมู่ 5 บ้านมหาโพธิเหนือ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

ประวัติและการบริหารจัดการ
        ราษฎรตำบลมหาโพธิส่วนมากมีอาชีพทำไร่ พืชที่ปลูกมากได้แก่ มะลิ ซึ่งราคาขายดอกมะลิสดนั้นไม่แน่นอน ในบางช่วงของฤดูดอกมะลิสดจะมีราคาแพง แต่ในบางช่วงฤดูดอกมะลิสดจะมีราคาถูกมาก ดังนั้นในปี พ.ศ.2536 จึงได้รวมกลุ่มกันและจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด

 

 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP