โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิใต้


                                                        


                          โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบล มหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2483 จากความเห็นชอบของคณะกรรมการอำเภอ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดมหาโพธิใต้ อยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการจนถึงปี พ.ศ. 2507 ได้ก่อตั้งอาคารเป็นเอกเทศถาวร จากเงินงบประมาณของทางราชการส่วนหนึ่ง และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญมาเรียนที่อาคารหลังใหม่
ตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้(ประชาสามัคคี) สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 และ 7 ตามลำดับ จนสิ้นปีการศึกษา 2520 ชั้นประถมศึกษา 2550 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ถูกยุบตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา      ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติให้เวลานั้น และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับ
ปฐมวัยเพื่อบริการเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 และชั้น อนุบาล 2 และดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

                            ปัจจุบันโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 179 คน แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน มีครูประจำการทั้งหมด 11 คน นักการภารโรง 1คน


                        มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง มีระบบสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริเวณอาคารสถานที่จัดได้สะอาด ร่มรื่น และ สวยงาม ในปี พ.ศ .2540        ได้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา มีห้องพิเศษได้แก่     ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง     เมื่อปี พ.ศ. 2543
ได้จัดสร้างห้องสมุดหลวงพ่อเฮงขึ้น 1 หลัง   จากการสนับสนุนของวัดมหาโพธิใต้       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      ผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน
สามารถสนับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

                        นอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนใช้เทคโนโลยีทางการ    ศึกษาสมัยใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนำผลการจัดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP