อาชีพหลักของชุมชน


                            ผู้คนส่วนใหญ่ในตำบลมหาโพธิทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรจึงถือว่าเป็นอาชีพหลัก ของตำบลมหาโพธิ การเกษตรที่นิยม
ทำกันมากคือการทำนาเพราะปลูกพืชสวนและพืชไ่ร่ เช่นทำนาข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมะลิ เป็นต้น การที่คนส่วนใหญ่ในตำบลนี้นิยมทำการเกษตร
กันมากอาจเนื่องจากครอบครัวเป็นเกษตรกรและสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเพราะปลูกอาชีพการเกษตรอาจสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้
ไม่มากนักแต่ก็ทำให้ครอบครัวของคนในตำบลนี้หาเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP