ประวัติความเป็นมา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วัดในชุมชน
ประวัติสถานีตำรวจภูธรฯ
หมูบ้านในตำบลหนองเต่า
โรงเรียนในหนองเต่า
ผู้บริหารหนองเต่า
สินค้า OTOP
ด้านการคมนาคม
คนในข่าว
คณะผู้จัดทำ
 

หลักฐานเละเเหล่งสำคํญทางประวัติศาสตร์ของ ตำบลหนองเต่า

๑. พระพุทธรูปวัดหนองเต่าเหนือ

๒. บ้านไททรงดำในสมัยก่อน

๓. ฐานหล่อพระพุทธรูปวัดหนองเต่าเหนือ

๔. การเเต่งกายไททรงดำ ( ลาวโซ่ง)

๕. รูปปั้นพยานาควัดหนองเต่าใต้

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP