หน้าแรก
ประวัติชุมชนบ้านมอญ
ประวัติชาวมอญ
ภูมิปัญญาไทย
ประวิติเจ้าของภูมิปัญญา
ที่ตั้ง/สถานที่จำหน่ายสินค้า
ภูมิหลังความสำคัญ
บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
วัตถุประสงค์
การก่อสร้างลานกีฬา
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัติของเจ้าของภูมิปัญญา

นายวิเชียร เลี้ยงสุข อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนคสวรรค์ ชื่อนางเป้า เลี้ยงสุข มีบุตรด้วยกัน 3 คนเป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน ประกอบเครื่องปั้นดินเผา 2 คนทำงาน 1 คน

คนที่ 1 นายโกมล เลี้ยงสุข อายุ 34 ปี ( อาชีพเครื่องปั้นดินเผา )

คนที่ 2 นางพรทิพย์ เลี้ยงสุข อายุ 33 ปี ( อาชีพเครื่องปั้นดินเผา )

คนที่ 3 นายมงคล เลี้ยงสุข อายุ 20 ปี ( ทำงานโยธา )

บิดานาย วิเชียร เลี้ยงสุข เป็นคนมอญที่จังหวัดปทุมธานี มารดาเป็นคน

จังหวัดสิงห์บุรี อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่จังหวัดนคสวรรค์ ณ บ้านมอญในปัจจุบัน

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP