หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
อาณาเขต
จำนวนประชากร
อาชีพและกลุ่มผลิตภัณฑ์
สถานที่โบราณ
เส้นทางการคมนาคม
สภาพพื้นที่
สถานที่ราชการ
ผู้จัดทำและที่ปรึกษา
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ

อาชีพหลัก : ทำนา

อาชีพเสริม : รับจ้างทั่วไป

 

เว็บไซน์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP