หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
อาณาเขต
จำนวนประชากร
อาชีพและกลุ่มผลิตภัณฑ์
สถานที่โบราณ
เส้นทางการคมนาคม
สภาพพื้นที่
สถานที่ราชการ
ผู้จัดทำและที่ปรึกษา
 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มีถนนลาดยางเข้าสู่ตำบลได้ 1 เส้นทาง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

 

 

เว็บไซน์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP