หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมเมื่อประมาณ 150 ปีเศษล่วงมา ชาวบ้านแก่งได้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นที่แม่น้ำปิง เพราะเห็นว่าเป็นทำเลที่ไกล้น้ำและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย พร้อมช่วยกันบูรณะปฎิสังขรณ์วัดเก่าแก่ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วและตั้งอยู่บริเวรริมแม่น้ำปิงซึ่งแต่ก่อนมีเกาะแก่งอยู่มาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านแก่ง"

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP