หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

อาชีพในชุมชน

 

อาชีพในชุมชนของชาวตำบลบ้านแก่ง ผู้คนส่วนมากมักทำอาชีพเกษตรกรรมเพราะพื้นที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมอย่างยิ่งพื้นที่แถวนั้นมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมอย่างมาก
และผู้คนในหมู่บ้านก็สามารถทำอาชีพเสริมแก่ในชุมชน
ในการทำเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วย

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP