หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง มีดังนี้

1. แม่น้ำปิง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของตำบล
2. ครองราชเมือง อยู่ในหมู่ท่ 2
3. คลองวังหยวก อยู่ในหมู่ที่ 2-6
4. คลองท่าขนมจีน อยู่ในหมู่ท่ 2,11(คลองร่องมะตัน,หลังหาด)
5. คลองลัดสา อยู่ในหมู่ที่ 2
6. คอลงวังยาง อยู่ในหมู่ที่ 3 (ในเขตเก้าเลี้ยวเรียก คลองคล้า)
7. คลองหนองจิก อยู่ในหมู่ที่ 2 (เชื่อมคลองลัดสา ถึงราชเมือง)
8. บึงวังเลน ฮยู่ในหมู่ที่ 10
9. บึงเขาดิน อยู่ในหมู่ที่ 1

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP