หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาสถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผานั้น

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต. บ้านแก่ง อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000 อยู่ในเขตอำเภอเมือง
ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 16 กิโลเมตร ติดกับอำเภอเก้าเลี้ยว และมี
แม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่ น้ำปิง สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผานั้นมีการจัดเป็นกลุ่มสาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชน
ในด้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง และผู้มาเยื่ยมชม
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP