หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
ประเพณีในชุมชน


 


ประเพณีในชุมชนของชาวบ้านแก่ง ส่วนมากจะเป็นประเพณีการโกนผมไฟ และประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณี การโกนผมไฟนั้นชาวบ้านส่วนมากจะเชื่อว่าการโกนผมไฟกับเด็กที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะทำให้เด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่
นี้นเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายชาวบ้านก็มักจะโกนผมไฟกับเด็กที่เกิดได้ 1 เดือน ชาวบ้าน ก็มักจะโกนผมไฟเพราะเป็นความเชื่อและนับถือกันมาตั้งแต่โบราณ การโกนผมไฟนี้จึงเป็นประเพณีที่ตกทอด
จากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน

 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP