หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
ศาสนาศาสนาในตำบลบ้านแก่งนั้นชาวบ้านส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ
และยังมีศาสนาศริตแต่เป็นส่วนน้อย เพราะชาวบ้านในตำบลบ้านแก่งนั้นเขาจะนับถือศาสนาพุทธ พอถึงวันพระทีชาวบ้านเขาก็จะไปทำบุญที่วัดกัน
เพราะชาวบ้านเขานับถือในพระพุทธเจ้า และยังเป็นพระศาสดาที่คนไทยนับถือกัน
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP