หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
อาจารย์ที่ปรึกษา


นาย ชัยมงคล เทพวงค์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ค.บ.ดอมพิวเตอร์
การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ประการศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วทบ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ก.ศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
พ.ศ.2538 โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน
พ.ศ.2539 โปรแกรมการเงินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
พ.ศ.2540 โปรแกรมเรียกเก็บเงิน บกศ.
พ.ศ.- ปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น www.nmm.ac.th,
chaiwbi.com
ผลงานด้านผลผลิตนักเรียนที่เกี่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์
3 รางวัลซ้อน การประกวด homepage ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในงานวันครอบครัวแห่งชาติ
ประจำปี 2546 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 รางวัลซ้อน การประกวดเว็ปไซต์เทิดพระเกียรติ ร. 5 ในหัวข้อ "พ่อหลวงปิยมหาราช"
ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปี 2546

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP