หน้าแรก
ประวัติบ้านหนองนมวัว
อาณาเขตพื้นที่
อาชีพ
สถานที่ราชการ
แหล่งสักการะบูชา
ร้านอาหารขึ้นชื่อ
สินค้า โอ-ท็อป
ประเพณีสำคัญ
บุคคลดีเด่น
กิจกรรมในชุมชน
ปัญหาในชุมชน
จำนวนประชากร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
  อาชีพโดยทั่วไป ก็จะทำอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนซะส่วนใหญ่เพราะบริเวณในเขตพื้นที่นั้น
เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตร แต่ก็มีคนทำอาชีพข้าราชการแต่น้อย
ส่วนใหญ่คนในพื้นที่หนองนมวัวจะทำนามากทำไร่


 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medum
สร้างสรรโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ปี่การศึกษาที่ 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP