หน้าแรก
ประวัติบ้านหนองนมวัว
อาณาเขตพื้นที่
อาชีพ
สถานที่ราชการ
แหล่งสักการะบูชา
ร้านอาหารขึ้นชื่อ
สินค้า โอ-ท็อป
ประเพณีสำคัญ
บุคคลดีเด่น
กิจกรรมในชุมชน
ปัญหาในชุมชน
จำนวนประชากร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
 
ประเพณีวันสำคัญ ที่ตำบลหนองนมวัว ก็ไม่ต่างไปจากที่อื่นเท่าไรส่วนใหญ่ก็จะมี
ประเพณีบวชประจำฤดูร้อน
ประเพณีสงกรานต์และถือเป็นวันปีใหม่ไทยที่ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นการให้
ญาติพี่น้องได้กลับมาเจอกัน และวันลอยกระทง เป็นช่วงที่มีกิจกรรมมากที่สุดอีกวันหนึ่งที่ตำบลหนองนมวัว

จัดการแข่งขันหลายอย่าง เช่น รำวงย้อนยุค แข่งขันปิดตาต่อยมวยเป็นต้น
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medum
สร้างสรรโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ปี่การศึกษาที่ 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP