ประวัติคณะวิทยาศาสตร

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคือวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 พร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปีพ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ดังนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ต่อมาได้เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2523 สาขาวิชาชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2524 และ สาขาวิชาเคมี ในปี พ.ศ. 2530
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งตาม พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และได้เปิด หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
       พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเปิดหลักสูตรปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เน้น วิชาเคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์
       พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติ
       พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.ม.ชีววิทยา)
       พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วทม.คณิตศาสตร์) และสาขาวิชาเคมี (วท.ม.เคมี)
       พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรปริญญโท และปริญญาเอก หลายสาขาวิชาดังนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (วท.ม. สถิติประยุกต์) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ด. คณิตศาสตร์)
       พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วท.บ.ระบบสารสนเทศ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสนเทศ (วท.ม. วิทยาศาสตร์สนเทศ)
       พ.ศ. 2547 แยกภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจากภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
       พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี เพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549

        ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปณิธาน

          คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

วิสัยทัศน์

          "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเป็นคณะที่เน้นการวิจัย อยู่ภายใน Research Based University ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย
ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม"

ปรัชญา

          " วิชาการ วิจัย บริการ เป็นเลิศ สืบสานวัฒนธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม"

 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP