โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิต ภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๙(๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิต ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
          ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อตกลง อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
          ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
                    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
                    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
                    “คณะ” หมายความว่า วิทยาเขต และคณะต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ในมหาวิทยาลัยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และที่จัดตั้งโดยอำนาจสภามหาวิทยาลัย
                    “นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคปกติ และภาคพิเศษขั้นปริญญาตรี
                    “เครื่องแต่งกาย” หมายความว่า เครื่องแต่งกายของนิสิต ซึ่งประกอบ ด้วย เสื้อ กางเกงหรือกระโปรง ผ้าผูกคอ (เน็คไท) เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องหมาย “เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เข็มมหาวิทยาลัย และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
                                          ข้อ ๕. ให้เครื่องแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัย มีสองประเภท สำหรับใช้แต่งในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
                    (๑) เครื่องแต่งกายปกติ ใช้สำหรับสวมใส่ในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และไปติดต่อ กับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                    (๒) เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ ใช้สำหรับแต่งในงานราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีอื่น ๆ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
          ข้อ ๖. เครื่องแต่งกายสำหรับนิสิตหญิงเครื่องแต่งกายปกต

                    (๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้น เหนือข้อศอก ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลาย ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด เนื้อผ้าหนาพอควร เวลาสวม สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด กลัดเข็มเครื่องหมายที่อกด้านซ้าย
                    (๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีเทาเข้ม สีดำ หรือ สีกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มี ลวดลาย ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวเสมอเข่า
                    (๓) เข็มขัดแบบสุภาพสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
                    (๔) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้นหรือรัดส้น สีขาว หรือสีดำ
                    (๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย
เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ
                    (๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้น ไม่มีสาบหลังและสาบแขน ปลายแขนเดินตะเข็บคู่ ไม่ห่อไหล่ คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายที่อก เบื้องซ้าย เนื้อผ้าหนาพอควร เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด
                    (๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีเทาเข้ม เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย ชายกระโปรงผ่า พับซ้อน ความยาวเสมอเข่า
                    (๓) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
                    (๔) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีลวดลาย
สวมถุงน่องสีเนื้อ
                    (๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย
          ข้อ ๗. เครื่องแต่งกายสำหรับนิสิตชาย
เครื่องแต่งกายปกติ
                    (๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต ที่คอและแนวสาบอก ติดกระดุมสีขาว ปกเสื้อปลายแหลมผ่าอก โดยตลอด ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
                    (๒) กางเกงขายาว (มีหูสอดเข็มขัด) สีเทาเข้ม สีดำ หรือ สีกรมท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
                    (๓) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
                    (๔) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
                    (๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย
                    (๖) ทรงผม ทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาวเกินควร
เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ
                    (๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนยาว ที่คอและแนวสาบอก ติดกระดุมสีขาวไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านซ้าย ไม่พับแขน ผูกเน็คไทสีเทา มีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
                    (๒) กางเกงขายาว สีเทาเข้ม
                    (๓) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
                    (๔) ถุงเท้าสีดำ
                    (๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ
                    (๖) ทรงผม ทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาวเกินควร
          ข้อ ๘. เครื่องหมายให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย เครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร
          ข้อ ๙. สำหรับนิสิตอื่นไม่มีสิทธิแต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้
          ข้อ ๑๐. การแต่งกายนอกเหนือไปจากข้อบังคับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
          ข้อ ๑๑. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP