กรุงเทพโพลสำรวจชุด นศ.

          ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นต่อปัญหาการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 1,743 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 72.6% เห็นว่าการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขณะที่ 12.8% ไม่เห็นด้วย เมื่อถามความเห็นที่มีต่อปัญหาดังกล่าวมีความน่าเป็นห่วงเพียงใด 27.4% ระบุว่าน่าเป็นห่วง 54.2% ระบุไม่น่าเป็นห่วง และ 13.4% เห็นว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วง

           เมื่อถามถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว 59.9% เห็นว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน 17.8% ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันและของตนเอง 5.4% ก่อให้เกิดปัญหาจี้ ปล้น วิ่งราวทรัพย์ 4.3% ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ความเห็นต่อกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรมจะผลักดัน เรื่องการแก้ปัญหาการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ พบว่า 68.5% เห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่ปัญหา จะรุนแรงกว่านี้ เป็นการลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมได้ นักศึกษาจะได้แต่งกายเรียบร้อยขึ้น และเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ขณะที่ 31.5% ไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ระดับวาระแห่งชาติ เป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคล เป็นความพอใจส่วนบุคคล และอาจเป็นการยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP