โพลล์ชี้วัยโจ๋ร้อยละ 72.6 หนุนจัดระเบียบชุดนศ.ฟิตโป๊

                                    โพลล์ ระบุ วัยโจ๋ร้อยละ 72.6 ไฟเขียวจัดระเบียบชุดนศ.ฟิตโป๊ รับเป็นต้นเหตุปัญหาอาชญากรรม ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ปล้น จี้ แต่ให้องค์กรนศ.เป็นตัวหลักแก้ปัญหา ไม่ใช่ศธ.-วธ. ชี้ทางออกให้สถาบัน ออกกฎบังคับจริงจัง-ส่วนร้อยละ 15.7 อยากให้กม.บังคับผู้ผลิตเลิกปั้มเสื้อฟิต โป๊

            คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ปัญหาการแต่งกายไม่เหมาะสมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการศึกษา หลายแห่งร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีแนวคิดร่วมกันเสนอให้ผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นต่อปัญหาการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา” โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาจากสถาบันการศึกษารัฐและเอกชนทั่วประเทศ 19 แห่ง จำนวน 1,743 คน เพศชายร้อยละ 36.9 เพศหญิง 63.1 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. -16 ก.ค.2550 สรุปผลได้ดังนี้ การแต่งกายนิสิต นักศึกษาในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีนิสิต นักศึกษาเห็นด้วยร้อยละ 72.6 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 12.8 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 14.6 และถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงร้อยละ 54.2

           ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าการแต่งกายนิสิต นักศึกษาจะก่อให้เกิดผลเสียหรือปัญหาอาชญากรรม อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืนมากถึง ร้อยละ 59.9 รองลงมาเสื่อเสียชื่อเสียงสถาบันและตนเอง ร้อยละ 17.8 และก่อให้เกิดปัญหาจี้ ปล้น วิ่งราวทรัพย์ ร้อยละ 5.4 และเห็นด้วยที่ ศธ. และวธ. จะผลักดันให้การแก้ปัญหาการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยละ 68.5 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงกว่านี้ เป็นการลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม นักศึกษาจะได้แต่งกายเรียบร้อยขึ้นและเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ส่วนร้อยละ 31.5 ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ระดับวาระแห่งชาติ เป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคล เ
ป็นความพอใจส่วนบุคคลและอาจเป็นการยิ่งห้ามยิ่งยุ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 15.1 เห็นว่าควรให้นิสิต นักศึกษาหรือองค์กรนิสิต นักศึกษาเป็นหลักในการแก้ปัญหาเอง ส่วนอยากให้ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ปัญหามีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น

         “ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม นิสิต นักศึกษาร้อยละ 47.5 เห็นว่าควรใช้กฎระเบียบของสถาบันการศึกษามาเป็นตัวบังคับอย่างจริงจัง ร้อยละ 30.2 ใช้การรณรงค์หรือชักจูงใจให้นิสิต นักศึกษา หันมาแต่งกายให้เหมาะสม ร้อยละ 15.7 ใช้มาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ผู้ผลิต เลิกผลิตเสื้อนักศึกษาที่ฟิต โป๊ หรือมีขนาดเล็กจนเกินไป นอกจากนี้นิสิต นักศึกษาร้อยละ 57.2 ไม่เห็นด้วยที่สถาบันการศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาแต่งชุดธรรมดาที่สุภาพ (Private) แทนการใส่ชุดนักศึกษา และไม่เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาได้ โดยร้อยละ 60 เชื่อว่าปัญหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมจะยังคงมีอยู่ ร้อยละ 22.3 เชื่อว่าปัญหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมจะหมดไป และร้อยละ 17.7 ไม่แสดงความคิดเห็น วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ไม่เหมาะสมต่อไป”รมว.วธ. กล่าว
 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP