1. เด็กชายณัฐวุฒิ แสวัง นักเรียนชั้น ม.3/1
          2. เด็กหญิงแคทรีวรรณ จันทร์คำ  นักเรียนชั้น ม.1/1
          3. เด็กหญิงวรรณวิไล เทพวงษ์  นักเรียนชั้น ม.1/1

   อาจารย์ที่ปรึกษา
         
 อาจารย์ชัยมงคล เทพวงษ์

     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (www.nmm.ac.th)
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP